Persondatapolitik og rettigheder

I det følgende vil Storm Performance datapolitik og klientens rettigheder blive beskrevet, herved hvordan virksomheden behandler personoplysninger.

Dataansvarlig

Storm Performance IVS
Stærevej 15, 3. tv
2400 København NV
CVR-nr: 38461672
Tlf. nr: +45 22180273
E-mail: info@stormperformance.dk

Formål for behandling af personoplysninger

Formålet med Storm Performance behandling af personoplysninger er, at kunne udføre, planlægge og tilrettelægge den rette træning for klienten. Dette er for at undgå eventuelle skader og forværringer under et forløb, samt løbende at kunne følge op og justere træningen.

Kategorier af personoplysninger

Hos Storm Performance behandles følgende personoplysninger:

Almindelige personoplysninger:
- Navn
- Adresse
- Tlf. nr.
- E-mail

Personfølsomme oplysninger:
- Oplysninger om aktuelle og tidligere helbredsforhold
- Oplysninger om tidligere og nuværende sygdomme, symptomer, livsstil, brug af medicin, kosttilskud mm.

Andre personoplysninger:
- Vejlednings- og/eller træningsforløb, målinger og test resultater, mm.

Ved første konsultation hos Storm Performance vil klientens personoplysninger og helbredsoplysninger blive indskrevet i et elektronisk journalsystem. Disse oplysninger indhentes enten mundtligt eller skriftlig fra klienten. Dertil godkendes en samtykkeerklæring via det elektroniske journalsystem, eller den kan udskrives og underskrives på papir.

Ved konsultation af træner, vil træneren gennemgå årsag for henvendelse og oplysninger relevant for forløbet. Træneren vil oftest klarlægge målsætninger, fremlægge et udkast til træningsforløb og oplyse klienten om forhold relevant for henvendelsen.Under et træningsforløb vil træneren løbende justere og evaluere forløbet. Dette tager udgangspunkt blandt andet resultater i form af målinger og tests mm. Indsamling af disse oplysninger foretages af træneren.
Storm Performance udleverer ikke dine personoplysninger uden klientens samtykke.
Af sikkerhedsmæssige årsager, beder vi klienten om selv at afhente sin journal i en printet udgave hos træneren, hvis klienten ønsker denne udleveret, så personfølsomme oplysninger sikres bedst muligt.

Storm Performance kan også registrere andre oplysninger om klienten til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Storm Performance kan også anvende klientens kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhentes klientens samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger indføres i Storm Performance elektroniske journalsystem, Terapeutbooking. De helbredsmæssige og personfølsomme oplysninger virksomheden noterer om klienten baseres udelukkende på oplysninger givet af klienten selv. Disse følsomme oplysninger kan kun behandles, såfremt der foreligger udtrykkeligt samtykke fra den registrerede, jf. artikel 9, stk. 2, litra a.

For yderligere oplysning om hvordan Terapeutbooking behandler klientens oplysninger, henvises der til deres databehandleraftale. For nærmere indsigt i denne, bedes klienten kontakte virksomheden.

Mango Apps ApS
Strandlodsvej 44, 3. sal
2300 København S
CVR-nr: 35642536
Kontakt: kontakt@terapeutbooking.dk

Storm Performance opbevarer dine personoplysninger elektronisk i op til 2 år hos Terapeutbooking. Har du ikke været i træningsforløb i 2 år, sletter Virksomheden alle oplysninger fra systemet samt korrespondancer via digitale kilder. Du kan til enhver tid kræve at blive slettet fra systemet når som helst, og vil ske senest 48 timer fra beskeden er modtaget.

Storm Performance anvender online skyen Dropbox til opbevare klientens andre personoplysninger. Disse oplysninger anses ikke for værende til diskrimination overfor klienten, da hverken almindelige personoplysninger eller personfølsomme oplysninger fremgår i disse filer.

Oplysninger som bliver opbevaret i Dropbox er:
Træningsplaner og træningsprogrammer
Målinger (vægt, højde, fedt%, mm.)
Testdata (Kondital, præstationer, mm.)

Opbevaringssikkerhed og deling af personoplysninger

Storm Performance beskytter klientens personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter klientens personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Storm Performance har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til deres medarbejdere og samarbejdspartnere, der behandler persondata. For at undgå datatab laver leverandøren af Storm Performance elektroniske journalsystem løbende backup af journaldata. Al data vedrørende klienter søges lagret samlet i det elektroniske journalsystem. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for klienten for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Storm Performance underrette klienten om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som muligt.

Retten til at trække samtykke tilbage

Klienten har til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage. Dette kan klienten gøre ved at kontakte Storm Performance på de kontaktoplysninger, der fremgår i bunden af dette dokument.  

Hvis klienten vælger at trække sit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af Storm Performance behandling af klientens personoplysninger på baggrund af klientens tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis klienten tilbagetrækker sit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Klientens rettigheder

Klienten har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om klienten selv.  Hvis klienten vil gøre brug af sine rettigheder skal klienten kontakte Storm Performance.  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Klienten har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Storm Performance behandler om klienten, samt en række yderligere oplysninger.  

Ret til berigtigelse (rettelse)
Klienten har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet (jf. persondataforordningen art. 16).

Ret til sletning
I særlige tilfælde har klienten ret til at få slettet oplysninger om sig selv, inden tidspunktet for Storm Performance almindelige generelle sletning indtræffer (jf. persondataforordningen art. 17).

Ret til begrænsning af behandling
Klienten har visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis klienten har ret til at få begrænset behandlingen, må Storm Performance fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med klientens samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser (jf. persondataforordningen art. 18).

Ret til indsigelse
Klienten har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Storm Performance eller lovlige behandling af sine personoplysninger (jf. persondataforordningen art. 18).Klienten kan også gøre indsigelse mod behandling af sine oplysninger til direkte markedsføring.  

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Klienten har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring (jf. persondataforordningen art. 18).

For yderligere oplysning henvises der til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.